ប្រជុំសៀវភៅគណិតវិទ្យា ( Free Download )


Bac2014.01_Page_1

Bac2014.01_Page_2

Bac2014.01_Page_3

Bac2014.01_Page_4

Bac2014.01_Page_5

Bac2014.01_Page_6

Bac2014.01_Page_7

Books1

(Download now )Olympiad Grad 9 (Free trial)

Singapore 2013 with solution_Page_1

Singapore 2013 with solution_Page_2

Singapore 2013 with solution_Page_3

Singapore 2013 with solution_Page_4

Singapore 2013 with solution_Page_5

01.Book
Free Download

triangle

Book
PIB Math for Enginnering(Free Download )

Polynomial

Polynomial


Polynomial by Phalkunlim(free Download )

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍


គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាជុំវិញភិភពលោកភាគទី១១

គណិតវិទ្យាជុំវិញភិភពលោកភាគទី១១


គណិតវិទ្យាជុំវិញភិភពលោកភាគទី១១

104 trigonometry problems

Free downlaod


104 trigonometry problems

Math Collection Vol #01

Math Collection Vol #01


(Free Download )

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច


គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ( Free Download )

( FREE DOWNLOAD )

ស្វីតចំនួនពិត​ និង​ សេរី

ស្វីតចំនួនពិត និង សេរី

117​លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

117 លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)


117​លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

103​ លំហាត់ជ្រើសរើស

103 លំហាត់ជ្រើសរើស

103​ លំហាត់ជ្រើសរើស

Number theory

Number theory


Number theory

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

01-(គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតខ្ពស់)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (កម្មវិធីសិក្សាថ្មី )

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (កម្មវិធីសិក្សាថ្មី )


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (Free Download )

02-(គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន កម្មវិធីថ្មី 2010

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន កម្មវិធីថ្មី 2010


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 (Free Download )

03-(ទ្រឹស្តីវិសមភាព)

Download Now (ដោនឡូតទីនេះ )

04-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ05)
Mathematical Olympiad Part 05

05-(ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់ )

Download

06-(គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី10)

(Free Download )

07-(គន្លឹះធរណីមាត្រថ្នាក់ទី11)
គន្លឹះធរណីមាត្រ
(Download Here )

08-(ពិភពស្វីតនៃចំនួនពិត)

ពិភពស្វ៊ីតចំនួនពិត(Download free )

09-(គន្លឹះស្វីតចំនួនពិត)

Pages from Mathematics Grad 11 New Edittion 2009
(Free Download )

10-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១)

Pages from Math Contest Part I

11-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ2)

Pages from Math Contest Part II

12-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៣)

Pages from Math Contest Part III

(Free Download ) គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៣

12-(គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤)

Book

(Free Download ) គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤

14-(គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស)


(free Download )
15-(អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ)

(Free Download )
16-(អាំងតេក្រាលឌុប​ និង អាំងតេក្រាលទ្រីប )

(Free Download )អាំងតេក្រាលឌុប និង ទ្រីប
17-(គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម )


(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ២

គណិតវិទ្យាភាគ២
(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ3

គណិតវិទ្យាភាគ២

(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤

Book

(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៥
(Free Download)

Mathematic from around the world VI

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៦

Math Olympiad 7

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភលោកភាគ៧

(Free Download )
Math Olympiad 8

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ8

(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10


(FREE DOWNLOAD)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09


គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09(Free Download )

ប្រជុំរូបមន្តគណិតវិទ្យា

formula


(Download ប្រជុំរូបមន្តគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី10-11-12 និង សិស្សពូកែ )

គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសថ្នាក់ទី10

គណិតវិទ្យាទី10
(Free Download )


(Free Download )

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

101 Problems with Solutions

 101 Problems with Solutions

គណិតវិទ្យាទី10


(Free Download)

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតមូលដ្ឋាន

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន កម្មវិធីថ្មី 2010

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 កម្រិតមូលដ្ឋាន កម្មវិធីថ្មី 2010


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី12 (Free Download )

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (កម្មវិធីសិក្សាថ្មី )

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (កម្មវិធីសិក្សាថ្មី )


គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ កម្រិតខ្ពស់ (ដោនឡូដេសៀវភៅនេះ )

គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសថ្នាក់ទី១២

Math Collection 2010

Math Collection 2010

អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

(Free Download)

ពិភពស្វ៉ីតនៃចំនួនពិត

ពិភពស្វ៊ីតចំនួនពិត(Download free )

កម្រងលំហាត់វិសមភាព

(Free Download )

ធរណីមាត្រសម្រាប់សិស្សពូកែ


Download

ផលគុណស្កាលែ និង ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

គន្លឹះធរណីមាត្រ
(Download Here )

វីធីសាស្រ្តក្នុងស្វ៉ីតចំនួនពិត

Pages from Mathematics Grad 11 New Edittion 2009
(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១

(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ២

គណិតវិទ្យាភាគ២
(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ3

គណិតវិទ្យាភាគ២

(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៤

Book

(Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៥
(Free Download)

Mathematic from around the world VI

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ៦

Math Olympiad 7

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភលោកភាគ៧

(Free Download )
Math Olympiad 8

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ8

(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១០

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១០

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១០(Free Sample)

០១-ពីជគណិតថ្នាក់ទី១២
០២-គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសទី១២

០១-គន្លឹះស្វ៊ីតចំនួនពិត

០២-ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិតថ្នាក់ទី១១

០៣-កំរងលំហាត់ស្វ៊ីត

០៤-អនុគមន៍អិចស៉្បូណង់ស្យែល  និង  លោការីត

Mathematics Grad 11 New Edittion 2009

០៥-អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

Advertisements

29 Responses

  1. លោកគ្រូតើខ្ញុំអាចបោះពុម្ភសៀវភៅវទាំងនេះបានអត់?

    • ទាល់តែទិញសិទ្ឋទើបអាចធ្វើបាន ។

    • តើខ្ញុំអាចយកទៅព្រីនយកមករៀនបានទេលោកគ្រូ?

  2. មានសេចក្ដីសោមនស្សដែលបានអានសៀវាភៅទាំងនេះ

  3. អរគុណជាខ្លាំងសំរាប់ការចែករំលែកលោកគ្រូ​
    សុូមបន្តការចែករំលែកនេះតទៅទៀត៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: