វិញ្ញាសាប្រឡងអាហារូបករណ៍ទៅប្រទសជប៉ុនឆ្នាំ2007


Advertisements

One Response

  1. ជំ​រាប​សួរ​លោក​គ្រូ​! ចំ ពោះ ពេល​ប្រ​លង​គេ​ជ្រើស​រើស​តែ​មុខ​វិ​ជ្ជា​គ​ណិត​មួយ​ទេ​រឺ​នៅ​មាន​មុខ​វិ​ជ្ជា​ច្រើន​ទៀត?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: