ប្រៀបធៀបចំនួនលោការីត


ប្រៀបធៀបចំនួនលោការីត

ប្រៀបធៀបចំនួនលោការីត

Advertisements

One Response

 1. វិធីទីមួយ៖ (ប្រើលក្ខណៈគ្រឹះ) \forall n>1 យើងបាន
  + n+1>n\Leftrightarrow \dfrac{1}{n+1}<\dfrac{1}{n}\Leftrightarrow 1+\dfrac{1}{n+1}<1+\dfrac{1}{n}

  \Leftrightarrow \dfrac{n+2}{n+1}<\dfrac{n+1}{n}\Leftrightarrow log_n\Bigl(\dfrac{n+2}{1}\Bigr)n\Leftrightarrow log_{\dfrac{n+2}{n+1}}(n+1)1)

  \Leftrightarrow log_{n+1}\Bigl(\dfrac{n+2}{n+1}\Bigr)< log_n\Bigl(\dfrac{n+2}{n+1}\Bigr)\quad (2)

  តាម (1) & (2) \Rightarrow log_{n+1}\Bigl(\dfrac{n+2}{n+1}\Bigr)< log_n\Bigl(\dfrac{n+1}{n}\Bigr)

  \Rightarrow log_{n+1}(n+2)-log_{n+1}(n+1)< log_n(n+1)-log_nn

  \Rightarrow log_{n+1}(n+2)1;\ log_n(n+1)> log_{n+1}(n+2)

  ពីនេះ យក n=2011 យើងបានលំហាត់ត្រូវបានស្រាយបញ្ជាក់។

  វិធីទី២):

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: