បេក្ខជន​ចូររួមប្រឡងIMO 2011របស់កម្ពុជា


បេក្ខជន​ចូររួមប្រឡងIMO 2011របស់កម្ពុជា

បេក្ខជន ចូររួមប្រឡងIMO 2011របស់កម្ពុជា

Advertisements

3 Responses

  1. ហេតុអ្វីបានមិនផ្សាយ?

  2. តើមានចំណោទម៉ាទ្រីសទេ?

    • មានច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនដែលផ្សាយ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: