គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែថ្នាក់ទី9​និង​ទី12


សូមអរគុណចំពោះលោកសាស្រ្តាចារ្យ យ៉ង់ ធារី ដែលបានអោយសៀវភៅនេះដើម្បីផ្សាយនៅក្នុងប្លករបស់ខ្ញុំ​ !

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែថ្នាក់ទី9​និង​ទី12

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែថ្នាក់ទី9 និង ទី12


គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែថ្នាក់ទី9​និង​ទី12

Advertisements

4 Responses

  1. How can i download it¿

  2. ហើយខ្ញុំសូម ហ្វាលដោនឡូត​ផង

  3. សំរាប់លំហាត់មិនមាន​បញ្ហាទេ,​តែសូមជួយផ្តល់ចំលើយសំរាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់,​ពីព្រោះខ្ញុំចង់បានចំលើយ ដោយសារតែខ្ញុំខ្សោយរូបវិទ្យា,សូមមេត្តាផ្តល់ផង

  4. can i download this book?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: