គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង


គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង


គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង


គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង


គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង


គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង


គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង


គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែខេត្តបាត់ដំបង

Advertisements

6 Responses

  1. សូស្តី!លោកគ្រូខ្ញុំចង់បានលំហាត់ខ្លះៗពីolympiadនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច។តើលោកគ្រូអាចរកឲ្យខ្ញុំបានដែរទេ?

    • ចាំខ្ញុំជួយស្វែងរកអោយ​ !

  2. ខ្ញុំប្រលងនៅកំពត ២វិញ្ញសា។ វិញ្ញសាទី១មាន៥សំនួរ វិញ្ញសាទី២មាន៦សំនួរ។ ប៉ុនែ្តស្រួលជាងវិញ្ញសាខេត្តបាត់ដំបង។តែសុំអួត១​ ខ្ញុំប្រលងបានលេខ១ សប្បាយណាស់ ហើយត្រូវបន្តប្រលងទូទាំង​ប្រទេសនៅថ្ងៃ ០១.០៤.២០១១។

    • សួស្តី! អាច អោយវិញ្ញាសារទាំងនោះបានទេ ?

  3. ជំរាបសួរ​ លោកគ្រូ ញ៉ុមចង់ដឹងថាវិញ្ញសាទីពីរ យ៉ាងម៉េចដែរ? ហេតុអីមានតែ៦លំហាត់ ? ញ៉ុមរងចាំមើលវិញ្ញាសាទីពីរទៀត 🙂

    • តាមពិតនៅខេត្តបាត់ដំបងគេប្រលងតែវិញ្ញាសាមួយទេ ដែលមាន​៦​ លំហាត់។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: