គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ


គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍


គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

ដេរីវេអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៍


ដេរីវេអនុគមន៍

លីមីតនៃអនុគមន៍

លីមីតនៃអនុគមន៍


លីមីតនៃអនុគមន៍

អាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាល


អាំងតេក្រាល

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ


ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត


សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

គណិតវិទ្យាទី១០

គណិតវិទ្យាទី១០


គណិតវិទ្យាទី១០

Advertisements

18 Responses

  1. សៀវភៅ​ល្អៗ​ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​

  2. សូមលោកគ្រូជួយដាក់លំហាត់ថ្មីៗឧ្យច្រើនផង

  3. thanks a lot Professor LIM Phallkun that tries to write many good book for all Khmer students, I wish you have good heath ,good luck and get success on all your task.

  4. សូមលោកគ្រូជួយ Post សៀវភៅស្ថិតិវិទ្យាអោយផង អរគុណទុកជាមុន

  5. សូមលោកគ្រូជួយpostសៀវភៅ (ភាពចែកដាច់ឬវិធីចែកអឺគ្លីដ)ផងបានទេ។

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: