ប្រកាសថ្ងៃនេះ


Advertisements

2 Responses

  1. សួស្តីលេាកគ្រូ! តើលេាកគ្រូសុខសប្បាយជាទេ? ខ្ញុំចង់សួរលំហាត់លេាកគ្រូ២។
    ១ គេឲ្យ u1=u2=u3=1 and all n>=1, u(n).u(n+3)=1+u(n+1).u(n+2).
    prove that all n ជារបស់ IN* => u(n) ជារបស់ IN* ។
    ២ find u(n) if we have u0=1; u1=2 and all n in IN ; u(n+2)=2.u(n+1)+u(n)+3^n.

  2. ពិតជាឡួយមែនលោកគ្រួ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: