គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែ


01)Books

111 គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសពិសេស (Free download )
01.Book

123 លំហាត់ត្រីកោណមាត្រ (Free download )

Advertisements

4 Responses

  1. ធ្វើល្មិចបានគិតលឿន

  2. thank so much

  3. Thank you for your book but you must post more book.

  4. ហេតុអ្វីលោកគ្រូដាក់ឱ្យគេទាញយក????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: