គណិតវិទ្យាទំនើប


មកដល់ថ្មីទៀតហើយ !
គណិតវិទ្យាសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងអាហារូបករណ៍ ភាគ២ !
អ្នកសិក្សាអាចDownload សៀវភៅគណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍ចាប់ពី ថ្ងៃទី២៧ឧសភា ២០១២ នេះតទៅ !

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍ភាគទី២

fdhគណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍


(Free Download )

Advertisements

7 Responses

  1. សួស្តីលោកគ្រូខ្ញុំចង់បានសៀវភៅគណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងបាក់ឌុប

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: