គណិតវិទ្យាទី១២


cut01

ខ្ញុំបាទ លឹម ផល្គុន (Tel: 017 768 246 )

សូមស្វាគមន៍ប្រិយ៍មិត្តដែលបានចូលមកកាន់ប្លករបស់ខ្ញុំបាទ!!!

00.books
Free Download (200pages)

Free Download

Free Download


គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

For Doctor 2013_Page_1

For Doctor 2013_Page_2

VN2013_Page_1

VN2013_Page_2

VN2013_Page_3

VN2013_Page_4

VN2013_Page_5

VN2013_Page_6

Bac II 2013_Page_1

Bac II 2013_Page_2

ចំពោះលំហាត់ទី១(លំហាត់ប្រូបាប) តាមអត្រាកំណែរបស់អ្នកខ្លះគណនាឃើញ P(E)=27/56.
តាមញ៉ុមគិត បើប្រធានលំហាត់សរសេរថា៖ នៅក្នុងប្រអប់ A មានសៀវភៅពីជគណិត3ក្បាល និងធរណីមាត្រ4ក្បាល ហើយប្រអប់ B មានសៀវភៅពីជគណិត5ក្បាល និង ធរណីមាត្រ3ក្បាល ។ គេចាប់យកសៀវភៅមួយពីប្រអប់A និង ចាប់យកសៀវភៅមួយទៀតពីប្រអប់ B ហើយប្តូរគ្នា ។ រកប្រូបាបដែលចំនួនសៀវភៅទាំងពីជគណិត និង ធរណីមាត្រនៅក្នុងប្រអប់ទាំងពីរមិនប្រែប្រួល ?
ចម្លើយនៃលំហាត់នេះគឺ P(E)=27/56.

Bac II 2013_Page_3

Bac II 2013_Page_4

Bac II 2013_Page_5

Bac II 2013_Page_6

functional equation

ITC01_Page_1
ITC01_Page_2
ITC01_Page_3

ITC02_Page_1
ITC02_Page_2
ITC02_Page_3

ITC03_Page_1

ITC03_Page_2

ITC03_Page_3

ITC

ITC04_Page_2

ITC04_Page_3.2

ITC05_Page_1

ITC05_Page_2

ITC05_Page_3

Equation Differential_Page_1
Equation Differential_Page_2

S01

trigonometry
probab01_Page_1

probab01_Page_2
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១១
Free Download

Khmer olympiad 2013_Page_1
Khmer olympiad 2013_Page_2
Khmer olympiad 2013_Page_3

សិក្សាអនុគមន៍
free download

លីមីតនៃអនុគមន៍

លីមីតនៃអនុគមន៍

លីមីតនៃអនុគមន៍(Free downloa )

ដេរីវេអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៍(Free download)

អាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាល(Free Download)

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ(Free Download)

អាំងតេក្រាលកំណត់

អាំងតេក្រាលកំណត់

អាំងតេក្រាលកំណត់(Free Download)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១១
Free Download

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត(Free Download)

Polynomials

Polynomials

Polynomials(Free Download )

ធរណីមាត្រក្នុងលំហថ្នាក់ទី១២

ធរណីមាត្រក្នុងលំហថ្នាក់ទី១២

ធរណីមាត្រក្នុងលំហថ្នាក់ទី១២(Free Download)
01.Book
160 fully (Free download)

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍(Free Download)

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍*Free Download)

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ(Free Download)

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍(Free Download)

Math Collection Vol #01

Math Collection Vol #01

Math Collection Vol #01

គណិតវិទ្យាជុំវិញភិភពលោកភាគទី១១

គណិតវិទ្យាជុំវិញភិភពលោកភាគទី១១

104 trigonometry problems

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ( Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

Number theory

Number theory

Number theory

ចំនួនកុំផ្លិច (Complex Numbers )

ចំនួនកុំផ្លិច (Complex Numbers )

ចំនួនកុំផ្លិច (Complex Numbers )

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

មរតកគណិតវិទ្យា

មរតកគណិតវិទ្យា

មរតកគណិតវិទ្យា

Advertisements

22 Responses

  1. ខ្ញុំចង់សួរសំនួរជាច្រើនដល់លោក​ ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្គាល់email address របស់លោកសោះ

  2. I am very much appreciated for your efforts to form this webside. It is very useful for Cambodia’s students to be ready for competition in the future when Cambodia intergrate into Asian Economic Community (AEC).

  3. I like this website.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: