សូមស្វាគមន៍


math

CV

actives

img001

Lim Phalkun

CMS_Page_1IMG_NEW_0023

Book

www.mathtoday.wordpress.com (free download)

 

B

www.mathtoday.wordpress.com (free download)

 

001.Book ភាពជាប់

សិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (Free download)

Pages from លំហាត់និងដំណោះស្រាយលំហាត់ភាពជាប់នៃអនុគមន៍

45C 7-8

Edition

001.Book analysis

Free download (កំណែលំហាត់គណិតវិទ្យាទី១២)

00.Book

អនុគមន៍ខ្សែកោង (Free Download )

Book schollership2018

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍ឆ្នាំសិក្សា2017-2018

Book designe2018២.jpg

 

00.1.Books

Math ITC Free Download 

1.Book2017

Free download (រូបមន្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២)

Function Collection 2017 books

Free dowload (សិក្សាអនុគមន៍លោការីតនេពែថ្នាក់ទី១២) 017 250 290

Formula 2017 books

Free download (រូបមន្តគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២) 017 250 290

Book 2017 (Les sujet )

Free Download Problems2017

00book

phalkunlims-sequence-2017(Free Download 2016)

NIE Book_Page_001

គណិតវិទ្យាគ្រូឧត្តមភាគទី០១(Free Download Now)

Book1

Free Download

phalkun's theorem

phalkun’s theorem

Phalkun’s theorem 2015

Keys sequence_Page_001

គន្លឹះស្វ៊ីតចំនួនពិត Free download

Book
111 Trigonometry by Phalkun Lim

Books
phalkun’s Inequality(Free Download )

10006975_1417138168551753_2725243279658949554_n

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា

BacII 2014

Books1
Olympiad Grad 9 Free trial

01.Book
Free Download

Polynomial

Polynomial

Polynomial by Phalkunlim

Book

PIB Math for Enginnering

00.books

Free Download (200pages)

Free Download

Free Download

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

វិញ្ញាសាជ្រើសគណិតវិទ្យារើសពិសេស

វិញ្ញាសាជ្រើសគណិតវិទ្យារើសពិសេស

វិញ្ញាសាជ្រើសគណិតវិទ្យារើសពិសេស

សិក្សាអនុគមន៍

Completed

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី១១

Free Download

01.Book

123 លំហាត់ត្រីកោណមាត្រ (Free download )

01)Books

111 គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសពិសេស

BS

Business Mathematics

01.Book

160 fully (Free download)

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

សិក្សាស្វ៊ីតចំនួនពិត

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

ផលគុណវ៉ិចទរ័ក្នុងលំហ

អាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាល

អាំងតេក្រាល

លីមីតនៃអនុគមន៍

លីមីតនៃអនុគមន៍

លីមីតនៃអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៍

ដេរីវេអនុគមន៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាទី១០

គណិតវិទ្យាទី១០

គណិតវិទ្យាទី១០

ធរណីមាត្រក្នុងលំហថ្នាក់ទី១២

ធរណីមាត្រក្នុងលំហថ្នាក់ទី១២

ធរណីមាត្រក្នុងលំហថ្នាក់ទី១២

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

គណិតវិទ្យាអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២

អាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២

អាំងតេក្រាលថ្នាក់ទី១២

ដេរីវេនៃអនុគមន៍

ដេរីវេនៃអនុគមន៍

Derivative of function

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

ស្វ៊ីតចំនួនពិត ស្វ៊ីតនព្វន្ត ស្វ៊ីតធរណីមាត្រ

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

អាំងតេក្រាលកំណត់ សម្រាប់ត្រៀមអាហារូបករណ៍

Math Collection Vol #01

Math Collection Vol #01

Math Collection Vol #01

គណិតវិទ្យាទី៥

គណិតវិទ្យាទី៥

គណិតវិទ្យាទី៥ (Free Download )

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច

គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ( Free Download )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី10

117លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

117លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

117លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស(Problems with Solutions)

ធរណីមាត្រវិភាគក្នុងលំហ

ធរណីមាត្រវិភាគក្នុងលំហ

IMO 2011 (ថ្ងៃទីមួយ ជាភាសាអង់គ្លេស )

ស្វីតចំនួនពិត និង សេរី

ស្វីតចំនួនពិត និង សេរី

ស្វីតចំនួនពិត និង សេរី

កំណែកម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី12

កំណែកម្រងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្នាក់ទី12

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា

គណិតវិទ្យាទី8

គណិតវិទ្យាទី8

គណិតវិទ្យាទី8

103 លំហាត់ជ្រើសរើស

103 លំហាត់ជ្រើសរើស

103 លំហាត់ជ្រើសរើស

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

ធរណីមាត្រអឺគ្លីត

ចំនួនកុំផ្លិច (Complex Numbers )

ចំនួនកុំផ្លិច (Complex Numbers )

ចំនួនកុំផ្លិច (Complex Numbers )

Number theory

Number theory

Number theory

ទ្រឹស្តីចំនួន (Number theory )

ទ្រឹស្តីចំនួន (Number theory )

ទ្រឹស្តីចំនួន (Number theory )

មរតកគណិតវិទ្យា

មរតកគណិតវិទ្យា

មរតកគណិតវិទ្យា

Number Theory

Number Theory

Number Theory

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

ចំនួនកុំផ្លិច(Complex Number )

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៦(Update 2011)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៦(Update 2011)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៦(Update 2011)

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09

គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគទី09

Advertisements

26 Responses

  1. i love this website

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: